top of page

Ufa Palace of Children's Creativity named after V.M. Komarov

Ufa Palace of Children's Creativity named after V.M. Komarov

MBOU "Ufa Palace of Children's Creativity named after Vladimir. Komarov" (Ufa, Republic of Bashkortostan)

69, ulitsa Mustaya Karima, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450015, Russia

Tel.: +7 (347) 272-38-45
Email: dvoreckomarova@yandex.ru
Website: http://ugddt.ru

bottom of page